Upozornění
Od pondělí 14.9. do středy 16.9. bude prováděno odkalení vodovodní sítě v oblasti sídliště Zavadilka. Upozorňujeme odběratele, aby v uvedené dny omezili praní prádla a podobné činnosti.
V Jaroměři dne 10.9.2020
.
.
UPOZORNĚNÍ – MOŽNOST ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU ZÁKALU VODY Z DŮVODU NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
  Před nadcházejícím horkým obdobím touto cestou opětovně žádáme majitele bazénů, aby napouštění bazénů z vodovodní sítě směřovali na noční hodiny, kdy je spotřeba vody v celé vodovodní síti na minimu. Hromadným napouštěním bazénů během dne v krátkém časovém rozmezí dochází k velkým nárazovým odběrům vody, což způsobuje uvolnění železitých usazenin v potrubí a zakalení vody v dané či sousední lokalitě. Vodovodní síť však na takovéto nárazové odběry vody v krátkém čase není dimenzovaná.
  Napouštěním bazénu v nočních hodinách můžete, spolu s ostatními majiteli bazénů, pomoci minimalizovat zákaly vody. Za tuto ohleduplnost k ostatním odběratelům vody předem děkujeme. Případný zákal vody, pokud k němu dojde, hlaste nejlépe telefonicky na pohotovostní službu (tel. 603 477 470) nebo e-mailem (info@mevakjar.cz), abychom mohli vodu v dané lokalitě co nejdříve odkalit.
  
Závěrem ubezpečujeme všechny odběratele, že zákal vody je mechanického původu (zvýšený obsah oxidů železa ve vodě), není třeba se v žádném případě obávat zdravotní závadnosti vody. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 7.5.2020
.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
Do záložky „Výroční zprávy“ byla vložena Výroční zpráva za rok 2019. Najdete ji i v květnovém čísle Zpravodaje města Jaroměře.
V Jaroměři, 29.4.2020
.
VODNÉ-STOČNÉ OD KVĚTNA 2020
I v tomto obtížném období pravděpodobně většina odběratelů vody zaznamenala, že s účinností od 1. května 2020 dochází u vodného-stočného ke změně sazby DPH z 15% na 10%. Níže uvádíme porovnání cen vody v Jaroměři do 30. dubna a od 1. května 2020:
 
Do 30.4.2020                     bez DPH                DPH 15%              včetně DPH
Vodné                                  22,61                     3,39                       26,00 Kč/m3
Stočné                                 27,83                     4,17                       32,00 Kč/m3
Celkem                                50,44                     7,56                       58,00 Kč/m3
 
Od 1.5.2020                       bez DPH                DPH 10%              včetně DPH
Vodné                                  22,61                     2,26                       24,87 Kč/m3
Stočné                                 27,83                     2,78                       30,61 Kč/m3
Celkem                                50,44                     5,04                       55,48 Kč/m3
 
Porovnání ukazuje, že společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř promítla snížení sazby DPH do ceny vody v plné výši. Díky tomu je cena vody od 1. května 2020 dokonce pod úrovní ceny roku 2019. Věříme, že mezi všemi současnými zprávami bude tato zpráva pro naše odběratele jednou z těch dobrých.
V Jaroměři, 23.4.2020
.
UZAVŘENÍ PRACOVIŠŤ SPOLEČNOSTI PRO VEŘEJNOST
  S odkazem na noční rozhodnutí vlády ČR ze dne 15.3.2020 přijal jednatel společnosti následující preventivní opatření.
  V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a s ohledem na to, že vodárenské společnosti jsou zařazeny mezi kritickou infrastrukturu, jsou od dnešního rána (16.3.2020 od 8:00 hodin) uzavřena všechna pracoviště společnosti pro veřejnost.
  Zaměstnanci společnosti jsou vám k dispozici na telefonech a e-mailech, které naleznete na stránkách společnosti www.mevakjar.cz .
  Veřejnost žádáme o následující:
- Úhrady provádějte výhradně bezhotovostně – platby v hotovosti nepřijímáme
- Sklad materiálu neprovádí prodej/výdej vodoměrů ani jiného materiálu
- Dočasně jsou pozastaveny výměny vodoměrů
- Vyjma havarijních případů je dočasně pozastaveno poskytování služeb třetím osobám na objednávku (čištění kanalizačních přípojek, prohlídky přípojek kamerou, vývoz septiků/jímek aj.)
  Toto opatření platí do odvolání.
  Děkuji za pochopení.
  V Jaroměři, 16.3.2020, Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti
.
PLATBY HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ SPOLEČNOSTI
  Na začátku roku si dovolujeme připomenout všem odběratelům, že z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti platit hotovostí faktury/složenky pouze za vodné-stočné. Případné ostatní platby, které nesouvisí přímo s úhradou vodného-stočného, je nutno provádět bezhotovostně převodem ze svého účtu na účet společnosti, vedený u Komerční banky (číslo účtu 43337551/0100, variabilní symbol = číslo faktury) – tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. Platit lze také na přepážkách České pošty.
  Pokladna společnosti bude fungovat ve stejném provozním režimu jako v loňském roce, tedy poslední pondělí a středu v měsíci, vždy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Aktuální informace o provozu pokladny a případných výjimkách najdete na úvodní stránce. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 6.1.2020
.
UPOZORNĚNÍ
  Upozorňujeme odběratele vody v Jaroměři na možnost výskytu železitého zákalu vody na některých místech vodovodní sítě. Důvodem je provedené přepojení přeložky vodovodního potrubí pod železničním přejezdem (velké šraňky), které způsobilo uvolnění železitých sedimentů ve větší míře než jindy.
  Po celý tento týden až do pátku probíhá postupné odkalování, a to zejména v lokalitě Na Ptákách, a dále v ulicích Jiráskova, Bavlnářská, Smetanova, Patrného, případně v ulicích navazujících. I přes postupné odkalování může být voda místy i silně zakalená, situace se však bude postupně zlepšovat.
  Žádáme odběratele, aby nám případný zákal vody na jejich odběrném místě co nejdříve nahlásili, nejlépe telefonicky (viz záložka Kontakty) nebo e-mailem (info@mevakjar.cz), abychom mohli co nejdříve reagovat a vodu v dané lokalitě odkalit. Závěrem uvádíme, že případný železitý zákal vody je mechanického původu (zvýšený obsah oxidů železa ve vodě), není třeba se v žádném případě obávat zdravotní závadnosti vody. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 18.9.2019
.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Do záložky „Výroční zprávy“ byla vložena Výroční zpráva za rok 2018, kterou spolu s ostatními dokumenty a hospodařením za rok 2018 schválila Valná hromada společnosti 15.4.2019. A jak se již stalo dobrým zvykem, výroční zpráva bude – letos již popáté – předložena jaroměřské veřejnosti také prostřednictvím Zpravodaje města Jaroměře.
V Jaroměři, 17.4.2019
.
Upozornění
Z technologických důvodů bude zásobování pitnou vodou v Jaroměři prováděno provizorní trasou ještě celý víkend, tj. 29. - 31.3. Upozornění na pokles tlaku a ostatní průvodní jevy tedy trvá. Žádáme odběratele, aby v uvedenou dobu pitnou vodu nepoužívali k zalévání, napouštění bazénů apod. K zprovoznění přeložky hlavního zásobního řadu dojde v pondělí 1.4.2019.
V Jaroměři, 29.3.2019
.
Upozornění – omezení dodávky pitné vody
Od úterý 26.3.2019 bude prováděno přepojení přeložky hlavního zásobního potrubí DN 400 mm z vodojemu Zaloňov pod tělesem dálnice D 11 v úseku mezi ulicí Velichovskou a silnicí do Zaloňova. Z tohoto důvodu bude zásobování z vodojemu Zaloňov prováděno náhradní provizorní trasou, která je však kapacitně omezena a v důsledku toho dojde k poklesu provozního tlaku v celém systému vodovodu a místně může dojít k zakalení dodávané vody. Rozsah prací je plánován na 2 dny. Poté bude prováděno odvzdušnění a odkalení potrubí a navazující sítě. Žádáme proto odběratele, aby v následujícím týdnu (tj. od 26. do 29.3.) omezili na nezbytnou míru praní bílého prádla a podobné činnosti, kde by vinou případně zakalené vody mohlo dojít ke škodě na majetku.
V Jaroměři, 22.3.2019
.
Upozornění
Ve čtvrtek 21.3. byla prováděna rozsáhlá manipulace na rozvodné síti vodovodu Jaroměř. Důvodem jsou přípravné práce na přeložku hlavního zásobního potrubí z vodojemu Zaloňov, vyvolané stavbou dálnice D 11. Z tohoto důvodu může dojít po přechodnou dobu k zakalení pitné vody v některých oblastech města. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 21.3.2019
.
UPOZORNĚNÍ – DNE 18.2.2019 MĚVAK MIMO PROVOZ
Upozorňujeme, že v pondělí 18.2.2019 bude MĚVAK (na adrese 5. května 148) MIMO PROVOZ, a to z důvodu nahlášeného celodenního výpadku elektřiny. Nebude fungovat zákaznický informační systém, telefony, počítače, e-maily atd. Přeložte proto svoji případnou návštěvu MĚVAK na jiný den. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 13.2.2019
.
PLATBY HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ SPOLEČNOSTI
   Na začátku roku opět připomínáme odběratelům, že z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti platit hotovostí faktury/složenky pouze za vodné-stočné. Případné ostatní platby, které nesouvisí přímo s úhradou vodného-stočného, je nutno provádět bezhotovostně převodem ze svého účtu na účet společnosti, vedený u Komerční banky (číslo účtu 43337551/0100, variabilní symbol = číslo faktury) – tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. V souladu s platným ceníkem společnosti je při každé platbě hotovostí do pokladny společnosti účtován manipulační poplatek. Platit lze také na přepážkách České pošty.
   S přihlédnutím k tomu, že odběratelé využívají pokladnu již jen sporadicky, je od 1. ledna 2019 provoz pokladny upraven na poslední pondělí a středu v měsíci, vždy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Konkrétní dny budou vždy zveřejněny na úvodní straně internetových stránek. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 2.1.2019
.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2019
Valná hromada společnosti dne 12.12.2018 schválila novou cenu vodného a stočného. Od 1.1.2019 činí cena vodného 21,74 Kč/m3 plus 15% DPH (tj. celkem 25,00 Kč vč. DPH) a cena stočného 26,96 Kč/m3 plus 15% DPH (tj. celkem 31,00 Kč vč. DPH). Celková cena vody tak od 1.1.2019 činí 48,70 Kč/m3 plus 15% DPH (tj. celkem 56,00 Kč vč. DPH). I přes mírné zvýšení, které celkově činí 2 koruny na kubík vody, zůstává cena vody i nadále cenou nejnižší ze srovnatelných měst ve východních Čechách a stále jednou z nejnižších cen v rámci celé České republiky.
V Jaroměři, 12.12.2018
.
AKTUALIZACE INTERNETOVÝCH STRÁNEK
   Rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktualizaci internetových stránek společnosti:
- byla vytvořena nová záložka „Výroční zprávy“, kam byla umístěna jednak nejnovější Výroční zpráva společnosti (za rok 2017), jednak sem byly přidány starší Výroční zprávy, zpětně do roku 2014, odkdy jsou pravidelně sestavovány;
- byly vytvořeny nové záložky „Obchodní podmínky“, „Reklamační řád“, „Kanalizační řád“, kde nyní najdete odpovídající dokumenty, tzn. Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod, Reklamační řád, Kanalizační řád města Jaroměře;
- do již existující záložky „ČOV Jaroměř“ byly doplněny základní informace o čistírně odpadních vod v Jaroměři;
- byla vytvořena nová záložka „Informace o zpracování osobních údajů“, kam byly umístěny veškeré informace pro naše odběratele, dodavatele, případné uchazeče o zaměstnání apod., v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé ve zkratce jako GDPR.
   Věříme, že aktualizované stránky poskytnou všem našim stávajícím i potenciálním obchodním partnerům větší míru informovanosti a tím i vyšší uživatelský komfort.
V Jaroměři, 21.5.2018
.
PLATBY HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ SPOLEČNOSTI
Na začátku roku připomínáme všem odběratelům, že z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti platit hotovostí faktury/složenky pouze za vodné-stočné. V souladu s platným ceníkem společnosti je při každé platbě hotovostí do pokladny společnosti účtován manipulační poplatek. Případné ostatní platby, které nesouvisí přímo s úhradou vodného-stočného, je nutno provádět bezhotovostně převodem ze svého účtu na účet společnosti, vedený u Komerční banky (číslo účtu 43337551/0100, variabilní symbol = číslo faktury) – tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. Platit lze také na přepážkách České pošty. Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 2.1.2018
.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2018
Valná hromada společnosti v listopadu 2017 schválila novou cenu vodného a stočného. Od 1. ledna 2018 cena vodného činí 24,- Kč/m3, cena stočného 30,- Kč/m3. Celková cena vody tak od 1. ledna 2018 činí 54,- Kč/m3 (ceny již včetně DPH). I přes mírné zvýšení, které činí celkem 2 Kč na kubík vody, zůstává cena vody i nadále cenou nejnižší ze srovnatelných měst ve východních Čechách a stále jednou z nejnižších cen v rámci celé České republiky.
V Jaroměři, 20.11.2017
.
NOVÝ TRAKTOR NA ČOV JAROMĚŘ
   Rádi tímto informujeme jaroměřskou veřejnost, že v průběhu listopadu 2017 byl na ČOV Jaroměř uveden do provozu nový traktor Massey Ferguson. Stávající, téměř dvanáct let starý traktor Landini, již provoznímu zatížení nevyhovoval, náklady na jeho opravy, stejně jako nucené odstávky, byly už dále neakceptovatelné a musel být nahrazen. Od nového traktoru si slibujeme minimalizaci výpadků ve vývozu splaškové vody z žump/jímek, vyšší provozní efektivitu, a samozřejmě kvalitnější službu pro zákazníky. Stejně jako nový fekální přívěs, pořízený před dvěma lety, také nový traktor byl pořízen z vlastních zdrojů, bez nutnosti zapojení úvěrových prostředků. Pořízení nového traktoru je dalším krokem v postupné obnově pracovní techniky, mířící ke zkvalitňování našich služeb odběratelům, v první řadě jaroměřské veřejnosti. Věříme, že nový traktor bude sloužit k plné spokojenosti nás všech.
   Souprava traktor + fekální přívěs bude, tak jako doposud, fungovat v rámci katastru města a přilehlých obcí, návazně na pracovní dobu provozu ČOV (tj. denně od 6:00 do 18:00 hodin). Můžete ji objednávat na ČOV Jaroměř na tel. číslech 491 816 962 nebo 731 581 329.
V Jaroměři, 14.11.2017
.
NOVÍ ODEČÍTAČI VODOMĚRŮ
   Informujeme touto cestou všechny naše odběratele vody, že v průběhu měsíce března začali jako odečítači vodoměrů pracovat dva naši noví zaměstnanci, a sice pan Jan Křivka a pan Petr Pour. V rámci svých pracovních povinností budou v průběhu následujících týdnů postupně kontaktovat všechny odběratele vody ohledně odečtu vodoměru a jeho kontroly. Jsou vybaveni průkazem zaměstnance společnosti, který každému na požádání ochotně předloží.
   Noví odečítači vodoměrů budou působit v tradičních lokalitách: Jaroměř, Josefov, Jezbiny, Starý Ples, Zaloňov, Vestec, Rtyně, Horní Dolce, Rasošky, Vlkov, Nový Ples, Jasenná, Šestajovice. Věříme, že s jejich důležitou a zodpovědnou prací budeme všichni spokojeni a v jejich novém působišti jim přejeme hodně úspěchů.
V Jaroměři, 23.3.2017
.
ZVÝŠENÍ ČETNOSTI ROZBORŮ PITNÉ VODY NA SÍTI
   Rádi tímto informujeme jaroměřskou veřejnost, že v rámci zkvalitnění služeb byla od ledna 2017 navýšena četnost provádění rozborů pitné vody na vodovodní síti. Prostřednictvím akreditované laboratoře, s níž dlouhodobě spolupracujeme, budou dvakrát ročně odebírány vzorky pitné vody nově také přímo v mateřských školách, základních školách a v zařízeních školního stravování, a budou provedeny její úplné rozbory. Vše nad rámec již dnes prováděných povinných rozborů ze zákona.
   Pitná voda samozřejmě splňuje veškeré zákonem stanovené hygienické a mikrobiologické limity a trvale vykazuje parametry kvalitní pitné vody, nicméně monitoring prováděný častěji a na více místech sítě nám jako provozovateli přinese další zpětnou vazbu o kvalitě pitné vody, využitelnou pro případné korekce při její úpravě. Výsledky rozborů budou navíc k dispozici příslušné organizaci.
   Zvýšení četnosti rozborů pitné vody na vodovodní síti je dalším krokem v procesu postupného zvyšování kvality našich služeb odběratelům, v první řadě jaroměřské veřejnosti.
V Jaroměři, 1.2.2017
.
PLATBY HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ SPOLEČNOSTI
   Z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti platit hotovostí faktury/složenky pouze za vodné-stočné. V souladu s platným ceníkem společnosti je při každé platbě hotovostí do pokladny společnosti účtován manipulační poplatek 25,- Kč plus DPH.
   Případné ostatní platby, které nesouvisí přímo s úhradou vodného-stočného, je nutno provádět bezhotovostně převodem ze svého účtu na účet společnosti, vedený u Komerční banky (číslo účtu 43337551/0100, variabilní symbol = číslo faktury) – tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. Platit lze také na přepážkách České pošty.
   Děkujeme za pochopení.
V Jaroměři, 2.1.2017
.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2017
Valná hromada společnosti v listopadu 2016 schválila novou cenu vodného a stočného. Od 1. ledna 2017 cena vodného činí 23,- Kč/m3, cena stočného 29,- Kč/m3. Celková cena vody tak od 1. ledna 2017 činí 52,- Kč/m3 (ceny již včetně DPH). I přes mírné zvýšení, které činí celkem 2 Kč na kubík vody, zůstává cena vody i nadále cenou nejnižší ze srovnatelných měst ve východních Čechách a stále jednou z nejnižších cen v rámci celé České republiky.
V Jaroměři, 12.12.2016
.
NOVÝ ČISTÍCÍ VŮZ NA ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ
   Rádi tímto informujeme jaroměřskou veřejnost, že v průběhu září 2016 začne Jaroměři sloužit nový čistící vůz na čištění kanalizací. Jde o kombinovaný čistící vůz, s tlakovou i sací funkcí, což umožní vysokotlaké proplachování kanalizace a současné odsávání vody s nečistotami. Vůz je vybaven recyklací vody, která jednak zaručuje úsporu vody při proplachování kanalizace, jednak zvyšuje denní výkon čistícího vozu. Jaroměř tak získává nejmodernější dostupnou techniku na čištění kanalizací.
   Čistící vůz bude fungovat v rámci celého katastru města a přilehlých obcí, bude jej možné využít k čištění dešťových vpustí, a budeme jeho služby nabízet i subjektům v okolí Jaroměře. Bude mít dvoučlennou posádku, prvního půl roku bude absolvovat zkušební provoz, který bude následně vyhodnocen a v případě potřeby upraven.
   Děkujeme zastupitelům města Jaroměře za poskytnutí dotace z rozpočtu města na pořízení této velmi potřebné investice, protože bez dotace bychom nový čistící vůz v Jaroměři neměli. Pořízení nového čistícího vozu je dalším krokem ve zkvalitňování našich služeb odběratelům, v první řadě jaroměřské veřejnosti, pevně doufáme, že bude sloužit k plné spokojenosti všech, kdo jej budou využívat.
   Službu nového čistícího vozu můžete objednávat na ČOV Jaroměř na tel. čísle 491 816 962 nebo 731 581 329. Věříme, že budete spokojeni nejen s vysokou kvalitou poskytnuté služby, ale také s její velice příznivou cenou.
V Jaroměři, 1.9.2016
.
NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Informujeme tímto jaroměřskou veřejnost a naše obchodní partnery, že počínaje dnem 14.6.2016 mají pracovníci vedení společnosti nová telefonní čísla. Každý pracovník vedení má nyní přímé telefonní číslo až na svůj pracovní stůl. Telefonní číslo na konkrétního pracovníka najdete na těchto stránkách v záložce „Kontakty“.
V Jaroměři, 14.6.2016
.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2016
Valná hromada společnosti schválila koncem roku 2015 novou cenu vodného a stočného. Od 1. ledna 2016 cena vodného činí 22 Kč/m3, cena stočného 28 Kč/m3. Celková cena vody tak od 1. ledna 2016 činí 50 Kč/m3 (pozn.: ceny uvedeny již včetně DPH). I přes mírné zvýšení, které činí celkem 2 koruny na kubík vody, zůstává cena vody v Jaroměři i nadále cenou nejnižší ze srovnatelných měst ve východních Čechách a stále jednou z nejnižších cen v rámci celé České republiky.
V Jaroměři, 4.1.2016
.
NOVÝ FEKÁLNÍ VŮZ
Rádi tímto informujeme jaroměřskou veřejnost, že od 10.12.2015 je na ČOV Jaroměř v provozu nový fekální vůz, který jsme před několika dny pořídili, takže po několikatýdenní přestávce znovu můžeme vyvážet občanům i firmám splaškové vody z jímek/žump. Tuto službu si můžete objednat na ČOV Jaroměř, konkrétně na telefonních číslech 731 581 329 nebo 491 816 962. Nový fekální vůz je další vlaštovkou ve zkvalitňování našich služeb odběratelům a věříme, že bude sloužit k plné spokojenosti všech, kdo jej potřebují.
V Jaroměři, 10.12.2015
.
UPOZORNĚNÍ - MANIPULAČNÍ POPLATEK PŘI PLATBĚ DO POKLADNY
V souladu s ceníkem MěVAK, platným od 1.1.2015, je při každé platbě do pokladny společnosti účtován manipulační poplatek 25,- Kč (plus DPH, tzn. celkem 30,- Kč). Odběratelé (občané i firmy) mohou faktury či složenky za vodné a stočné hradit bezhotovostně, tj. převodem ze svého účtu na účet MěVAK; tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. Platit lze také na přepážkách České pošty, i tam je však tato služba zpoplatněna.
V Jaroměři, 2.1.2015
.

Jak hodnotíte naše internetové stránky?

velmi pozitivně (52 | 50%)
neutrálně (7 | 7%)
daly by se vylepšit (45 | 43%)

Návštěvnost

Obchodní firma: Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř

Datum vzniku a zápisu: 1.1.1997.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10874 (výpis z obchodního rejstříku viz odkaz níže).
Předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací, zemní práce, koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej.
IČ: 252 60 952, DIČ: CZ25260952
Sídlo: 5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov
Datová schránka: t5kmcvr
Statutární orgán - jednatel: Ing. Jan Karpíšek
Společník: Město Jaroměř, IČ 002 72 728, obchodní podíl 100%.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one