Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř

.
Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř v datech

5.5.2021
Proběhlo protokolární předání staveniště zhotoviteli. Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř oficiálně začala.
 
28.4.2021
Společnost uzavřela Smlouvu o poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru s financující bankou rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, tj. společností Komerční banka, a.s.
 
27.4.2021
Společnost uzavřela Smlouvu o dílo se zhotovitelem rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, tj. společností „ČOV Jaroměř, OHL-BAK“ (sdružení OHL ŽS, a.s. + BAK stavební společnost, a.s.).
 
26.4.2021
Vypršela lhůta pro podání námitek, žádné námitky nebyly podány, nikdo se neodvolal.

7.4.2021
Rada města schválila, návazně na předchozí usnesení z 9.12.2020, předloženou smluvní dokumentaci na zajištění financování akce „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř“ dlouhodobým investičním úvěrem, se společností Komerční banka, a.s., a udělila jednateli pokyn smluvní dokumentaci podepsat a uzavřít s financující bankou smluvní vztah (po podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem).

7.4.2021
Rada města schválila výsledek otevřeného nadlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř", ve kterém ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila společnost "ČOV Jaroměř, OHL-BAK" (vedoucí společník: OHL ŽS, a.s., společník: BAK stavební společnost, a.s.), přičemž tento účastník splnil podmínky zadávacího řízení. Rada města dále schválila předloženou smluvní dokumentaci s vybraným zhotovitelem, tj. společností „ČOV Jaroměř, OHL-BAK“, na provedení díla „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř“ a udělila jednateli pokyn smluvní dokumentaci podepsat a uzavřít se zhotovitelem smluvní vztah (po uplynutí lhůty pro podání námitek proti oznámení o výběru dodavatele a po předložení veškerých dokumentů uvedených v zadávací dokumentaci jako podmínky pro uzavření smluvního vztahu).

21.1.2021
Bylo vypsáno otevřené nadlimitní zadávací řízení na výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř“. Projektový manažer zadávací řízení uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek ČR, v Evropském věstníku veřejných zakázek (TED), na profilu zadavatele a v systému NEN (Národní elektronický nástroj). Celé zadávací řízení běží elektronicky a je přísně transparentní. Lhůta pro podání nabídek je 26.2.2021 do 10:00 hodin.
 
9.12.2020
Rada města schválila výsledek poptávkového řízení na předložení nabídky investičního úvěru pro akci rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, ve kterém nejvýhodnější nabídku předložila Komerční banka, a.s., Praha. Rada města zároveň uložila jednateli MěVAK připravit potřebnou smluvní dokumentaci pro zajištění financování celé investice a předložit ji valné hromadě ke schválení, v souladu s výsledkem otevřeného zadávacího řízení na výběr dodavatele rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř.

29.9.2020
Společnost odsouhlasila finální verzi zadávací dokumentace a finální verzi závazného návrhu smlouvy o dílo (který bude součástí výběrového řízení). Projektový manažer návazně na to zaslal zadávací podmínky k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí; po získání kladného stanoviska ze SFŽP bude moci výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř začít.
 
22.9.2020
Společnost zaslala několika velkým renomovaným bankám v ČR poptávku na vypracování a předložení nezávazné indikativní nabídky investičního úvěru pro financování rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, jejímž cílem bylo získat aktuální porovnání bankovního trhu v segmentu poskytování dlouhodobých investičních úvěrů a vybrat nejvhodnější banku pro spolufinancování chystané investice.

3.7.2020
Projektant předal společnosti prováděcí projektovou dokumentaci. Návazně na to projektový manažer zahájil práce na přípravě zadávacích podmínek a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.

11.5.2020
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství, vydal stavební povolení.

18.2.2020
Projektant podal žádost o vydání stavebního povolení.
 
18.2.2020
Společnost uzavřela smlouvu o dílo se společností EKOEKO s.r.o. o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti pro rekonstrukci a modernizaci ČOV Jaroměř, na základě které bude vypracována prováděcí projektová dokumentace a zajištěn výkon autorského dozoru projektanta při přípravě a realizaci investice, včetně související inženýrské činnosti.
 
5.2.2020
Rada města schválila výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – vypracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“, kde nejvýhodnější nabídku předložil účastník EKOEKO s.r.o. České Budějovice, a udělila jednateli MěVAK pokyn uzavřít se společností EKOEKO s.r.o. příslušnou smlouvu o dílo.
 
2.1.2020
Projektový manažer vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – vypracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“, jehož cílem byl výběr projektanta pro další fázi přípravy a realizace investice, včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta při přípravě a realizaci investice.
 
7.11.2019
Projektant dokončil finální verzi dokumentace pro stavební povolení a zahájil související inženýrskou činnost, která vyústí v podání žádosti o vydání stavebního povolení.
 
4.11.2019
Stavební úřad vydal územní souhlas se souborem nadzemních provozních a podzemních staveb technického vybavení (územní souhlas byl vydán místo územního rozhodnutí).
 
10.9.2019
Projektant předal společnosti pracovní verzi dokumentace pro stavební povolení; finální verze dokumentace je vázána na vydání územního rozhodnutí.
 
10.6.2019
Projektant podal žádost o vydání územního rozhodnutí.
 
31.1.2019
Projektant předal společnosti projektovou dokumentaci pro územní řízení a zahájil související inženýrskou činnost, která vyústí v podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.
 
5.9.2018
Společnost uzavřela smlouvu o dílo se společností EKOEKO s.r.o. o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti pro rekonstrukci a modernizaci ČOV Jaroměř, v rámci které bude vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a podána žádost o vydání územního rozhodnutí, a dále vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a podána žádost o vydání stavebního povolení, včetně související inženýrské činnosti.
 
29.8.2018
Rada města schválila výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – zpracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti“, kde nejvýhodnější nabídku předložil účastník EKOEKO s.r.o. České Budějovice, a udělila jednateli MěVAK pokyn uzavřít se společností EKOEKO s.r.o. příslušnou smlouvu o dílo.
 
6.8.2018
Projektový manažer vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – zpracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti“, jehož cílem byl výběr projektanta pro územní rozhodnutí a stavební povolení celé akce.
 
18.7.2018
Společnost uzavřela veřejnoprávní smlouvu mezi MěVAK a městem Jaroměř o poskytnutí dotace.
 
18.7.2018
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu mezi MěVAK a městem Jaroměř o poskytnutí dotace a udělila jednateli MěVAK pokyn tuto veřejnoprávní smlouvu podepsat.
 
26.6.2018
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi MěVAK a městem Jaroměř o poskytnutí dotace 3,5 mil.Kč na úhradu části nákladů, souvisejících se zajišťováním a prováděním rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř; dotace by měla pokrýt významnou část nákladů na inženýrskou činnost.
 
25.6.2018
Společnost uzavřela příkazní smlouvu se společností DABONA s.r.o. na zajištění činností projektového manažera rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř.
 
13.6.2018
Rada města schválila výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – projektový manažer“, kde nejvýhodnější nabídku předložil účastník DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, a udělila jednateli MěVAK pokyn uzavřít se společností DABONA s.r.o. příslušnou příkazní smlouvu.
 
17.5.2018
Společnost podala žádost městu Jaroměř o poskytnutí dotace 3,5 mil.Kč na úhradu části nákladů, souvisejících se zajišťováním a prováděním rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř; tato dotace by měla pokrýt významnou část nákladů na inženýrskou činnost.
 
15.5.2018
Společnost vyhlásila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – projektový manažer“, jehož cílem byl výběr projektového manažera, který kompletně „na klíč“ celou akci bude administrovat.
 
2.5.2018
Rada města vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva města ze 17.4.2018 a udělila jednateli MěVAK pokyn zajistit nezbytné kroky k naplnění záměru provést realizaci kompletní rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř prostřednictvím společnosti MěVAK.
 
17.4.2018
Zastupitelstvo města Jaroměře schválilo záměr provést realizaci kompletní rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř prostřednictvím společnosti Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř (dále též společnost, resp. MěVAK) a uložilo Radě města zajistit nezbytné kroky k naplnění tohoto záměru.
 
.
.

Jak hodnotíte naše internetové stránky?

velmi pozitivně (55 | 50%)
neutrálně (7 | 6%)
daly by se vylepšit (48 | 44%)

Návštěvnost

Obchodní firma: Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř

Datum vzniku a zápisu: 1.1.1997.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10874 (výpis z obchodního rejstříku viz odkaz níže).
Předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací, zemní práce, koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej.
IČ: 252 60 952, DIČ: CZ25260952
Sídlo: 5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov
Datová schránka: t5kmcvr
Statutární orgán - jednatel: Ing. Jan Karpíšek
Společník: Město Jaroměř, IČ 002 72 728, obchodní podíl 100%.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one