Rekonstrukce ČOV Jaroměř 2021-2022

.
Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř v datech


27.12.2022
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ KÚ KHK VYDAL ROZHODNUTÍ, KTERÝM BYL POVOLEN TŘINÁCTIMĚSÍČNÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ MODERNIZOVANÉ ČOV JAROMĚŘ, v rámci kterého bude provedeno také vyhodnocení zkušebního provozu. Následně bude možné zažádat o kolaudační souhlas a povolení trvalého provozu ČOV Jaroměř.


15.12.2022
Proběhla kontrolní prohlídka, svolaná odborem Životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (KÚ KHK), jejímž předmětem byla kontrola předaného díla, dále kontrola veškeré dokumentace k dílu a posouzení možnosti povolit zkušební provoz čistírny.
 
2.12.2022
Dílo bylo předáno. Předávací protokol obsahuje soupis vad a nedodělků, nebránících provozování čistírny, které budou ve sjednaných termínech postupně zhotovitelem odstraňovány.

28.11.2022
Bylo zahájeno přejímací řízení díla. Dle smlouvy o dílo by zhotovitel měl dílo předat do 4.12.2022.
 
KD 38 (14.11.2022) - postup prací od minulého kontrolního dne:
- revize kalojemu
- základy pro sloupy veřejného osvětlení
- nátěry trapézových plechů v dílnách a garážích
- hrubé terénní úpravy u objektu terciálního čištění
- příprava pro novou asfaltovou plochu u vstupní čerpací stanice (místo pro kontejner)
- lisovna kalů – montáž technologie, zednické práce, realizace dlažeb
- vystrojování dosazovací nádrže a kalojemu
- terénní úpravy u vstupní čerpací stanice a chemického hospodářství
- montáž zámečnických konstrukcí, konstrukce přístřešku
- nátěry klempířských a zámečnických konstrukcí
- rozvody elektro a koncové prvky elektro v dílnách a garážích

KD 37 (3.11.2022) - postup prací:
- vystrojování dosazovací nádrže severní linky
- montáž zámečnických konstrukcí
- lisovna kalů – betonování podlahy, obklady stěn, montáž technologie
- zásobník kalu (kalojem) – odčerpání a vyčištění kalu, demontáž technologie + zámečnických konstrukcí
- vyklizení a terénní úpravy u objektu terciálního čištění
- dokončení chodníku mezi provozní budovou a budovou garáží
- nátěry klempířských a zámečnických konstrukcí v areálu
- provedení nové asfaltové plochy v areálu ČOV (mimo stání kontejneru u vstupní čerpací stanice)
 

KD 36 (21.10.2022) - postup prací:
- stavební práce a montáž zámečnických konstrukcí v objektu kalového hospodářství
- vystrojování technologie severní biologické linky
- montáž zábradlí v severní lince
- klempířské práce a nátěry klempířských prvků
- nátěry trapézových plechů
- zednické práce – příprava pro nátěry fasád objektů areálu
- osazování dešťových vpustí ve zpevněných plochách v areálu ČOV
- terénní úpravy kolem vstupní čerpací stanice

KD 35 (13.10.2022) - postup prací:
- základy pro technologii v objektu kalového hospodářství
- stavební práce + montáž zámečnických konstrukcí v objektu kalového hospodářství
- hydroizolace v objektu garáží, nátěry trapézových plechů
- montáž technologie aeračního sytému v severní lince + zkouška funkčnosti
- vystrojování další technologie severní biologické linky
- jádrové vrty v severní lince
- montáž zábradlí v severní lince
- uvedení objektu vstupní čerpací stanice a hrubého předčištění do provozu
- terénní úpravy kolem vstupní čerpací stanice
- osazení odvodňovacího žlabu u separátoru písku + propojení
- klempířské práce a nátěry klempířských prvků
- zednické práce – příprava pro nátěry fasád objektů areálu
- osazování dešťových vpustí ve zpevněných plochách v areálu ČOV
 
KD 34 (30.9.2022) - postup prací:
- jádrové vrty v severní biologické lince
- vyčištění + dokončení sanace nádrže aktivace severní linky
- vystrojování technologie severní linky
- vystrojování strojní technologie + elektrotechnologie ve vstupní čerpací stanici
- montáž zámečnických konstrukcí v čerpací stanici
- demoliční práce, ležatá kanalizace v prostoru kalového hospodářství
- stavební práce v kalovém hospodářství (betonáže, nátěry trapézových plechů)
- klempířské práce + nátěry, zednická příprava pro nátěry fasád
- přepojení systému rozvodů elektřiny na nové rozvaděče
- frézování asfaltových ploch v areálu ČOV
- podkladní vrstvy (štěrky) pod chodníky
- chodníky u jižní biologické linky, obrubníky u dílny 01
- osazení vjezdové brány a branky

KD 33 (15.9.2022) - postup prací od minulého kontrolního dne:
- železobetonové konstrukce a spádové betony v čerpací stanici
- vystrojování technologie čerpací stanice
- železobetonové zhlaví stěny a vyrovnávací betony v severní lince
- vystrojování technologie severní linky
- demontáž technologie v kalovém hospodářství
- bourací práce v kalovém hospodářství
- podkladní vrstvy (štěrky) pod chodníky
- obrubníky chodníku u jižní linky
- obezdívání ventilátorů v objektech
- přepojování elektrorozvodny

KD 32 (25.8.2022) - postup prací:
- betonáž stěny v severní lince (od denitrifikace po dilataci)
- vázaní armatury v čerpací stanici
- betonáž stěny v čerpací stanici
- montáž zámečnických konstrukcí lávky
- sanace měrného objektu
- montáž potrubí technologie v severní lince
- úklid dosazovací nádrže severní linky
- obkládání soklů na objektech ČOV
- příprava pro osazení vrat do areálu
- klempířské práce

KD 31 (11.8.2022) - postup prací:
- bourání přepážky a vázání výztuže ve vstupní čerpací stanici
- pískování stěn a sanace – sdružená šachta, měrný objekt, severní linka
- montáž zámečnických konstrukcí + nátěry
- dokončovací práce v prostoru ATS
- odstraňování vad a nedodělků v provozní budově

KD 30 (28.7.2022) - postup prací:
- vstupní čerpací stanice – demontáž technologie, bourání přepážky, trnování
- severní linka – ruční dočištění kalů, sanace, pískování stěn
- montáž zámečnických konstrukcí + nátěry
- dokončení a začištění dlažeb v objektu terciálního čištění
- dokončovací práce v prostoru ATS
- výkop provizorního obtoku měrného objektu (žlabu) na odtoku z ČOV
- odstraňování vad a nedodělků v provozní budově

KD 29 (14.7.2022) - postup prací:
- zprovoznění zahušťovací nádrže
- osazení a dotěsnění stavidlového uzávěru ve vstupní čerpací stanici
- zednické a dokončovací práce v provozní budově
- severní linka – čištění kalů, demontáž ocelových konstrukcí, likvidace plastových a ocelových vestaveb
- vázání armatur v severní lince – dělící stěna mezi aktivací a dosazovací nádrží
- dokončení pokládky dlažby v objektu terciálního čištění a v prostoru ATS
- práce na opravě střechy provozní budovy

KD 28 (30.6.2022) - postup prací:
- zásypy kabelových tras
- montáž a spuštění automatické tlakové stanice (ATS)
- dokončovací práce v zahušťovací nádrži a její zprovoznění
- příprava provizorní čerpací stanice Hidrostal u vstupní čerpací stanice
- provozní budova - zednické práce, obklady, dlažby, parapety, osazení dveří, střecha
- demontáž starých ocelových konstrukcí ze severní linky
- vázání výztuže v severní lince - vlepování trnů pro dělící stěnu mezi aktivací a dosazovací nádrží

KD 27 (16.6.2022) - postup prací:
- zásypy kabelových tras
- kompletace denitrifikace před spuštěním
- práce na vystrojování zahušťovací nádrže
- dokončení montáže technologie terciálního čištění (bubnové síto)
- zednické práce v provozní budově + vyrovnání stěn (lepidlo + perlinka)
- propojování technologie ATS, zednické práce v ATS
- demontáže severní linky
- betonáže zhlaví v severní lince
- jádrové vrty do nádrže severní linky
- nátěry zámečnických prvků

KD 26 (2.6.2022) - postup prací:
- zednické práce v provozní budově
- zásypy a hutnění výkopů v areálu
- jádrové vrty do nádrže severní linky + betonáže zhlaví
- montáž zábradlí v denitrifikační nádrži, opravy vad
- kompletace denitrifikace před spuštěním
- montáž technologie zahušťovací nádrže
- dokončení montáže technologie terciálního čištění (bubnové síto), zkoušky, spuštění

KD 25 (19.5.2022) - postup prací:
- provozní budova – montáž oken, rozvody elektro, betonáže betonových potěrů, zednické práce
- zásypy a hutnění výkopů kabelových tras a výkopů rozvodů technologické vody
- montáž technologie bubnového síta v objektu terciálního čištění
- montáž technologie v denitrifikační nádrži
- jádrové vrty do nádrže severní linky
- individuální zkoušky strojů a zařízení – chemické hospodářství, dešťová zdrž, dmychárna, jižní biologická linka, terciální čištění, hrubé předčištění, separátor písku

KD 24 (5.5.2022) - postup prací:
- přečerpání severní biologické linky do jižní linky
- provizorní spuštění jižní biologické linky, provizorní výtok do aktivace
- odčerpávání, odsávání a likvidace kalů ze severní linky
- demontáže zámečnických konstrukcí severní linky + plastových prvků
- jádrové vrty v severní lince
- vlepování trnů výztuže na zhlaví stěny severní linky
- montáž technologie bubnového síta v objektu terciálního čištění
- montáže technologií v denitrifikační nádrži
- pokládka kabelů do výkopů kabelových tras
- zásypy a hutnění výkopů kabelových tras a výkopů rozvodů technologické vody
- demontáže ZTI, oken, obkladů a podkladních vrstev podlahy v provozní budově
- nové rozvody ZTI v provozní budově
- betonáže podlah v provozní budově, montáž oken

KD 23 (21.4.2022) - postup prací:
- položení rozvodů technologické vody + tlakové zkoušky
- sanační práce betonových konstrukcí včetně prostupů v jižní lince
- malířské a dokončovací práce v místnosti ATS
- betonáž podlahy v budově hrubého předčištění
- odstraňování funkčních a estetických vad zámečnických konstrukcí v jižní lince
- montáž technologie v dosazovací nádrži a v jižní lince
- jádrové vrty v denitrifikaci a v objektu hrubého předčištění
- řezání asfaltů pro kabelové trasy

KD 22 (7.4.2022) - postup prací:
- obkladačské práce v hrubém předčištění (2. NP)
- malířské a dokončovací práce v místnosti automatické tlakové stanice (ATS)
- vybudování náhradního pracoviště pro dobu rekonstrukce provozní budovy
- oprava dilatační spáry v jižní lince, opravné sanační práce v jižní lince
- odstraňování funkčních a estetických vad zámečnických konstrukcí, úpravy pod lávkou u dmychárny
- jádrové vrty v denitrifikaci a v hrubém předčištění
- pokládka tras provozní vody, příprava pro osazení hydrantů (úsek od terciálního čištění k dešťové zdrži)
- montáž technologie v dosazovací nádrži a v jižní lince
- usazení nových dmychadel v dmychárně
- usazení bubnového síta v objektu terciálního čištění

KD 21 (24.3.2022) - postup prací:
- obkladačské práce v hrubém předčištění (2. NP)
- malířské práce v hrubém předčištění, kompletace ZTI
- sanace dešťové zdrže – dokončení
- montáž nových dmychadel do dmychárny
- návoz bubnového síta na staveniště
- opravné sanační práce v jižní lince
- jádrové vrty v denitrifikaci
- zemní práce pro rozvody technologické vody + montáž potrubí
- montáž zámečnických prvků v denitrifikaci
- montáž technologie v dosazovací nádrži a v jižní lince
 

KD 20 (10.3.2022) - postup prací:
- nátěry základů v dmychárně, dozdění akustické přizdívky
- betonáž zhlaví a spádového betonu v denitrifikační nádrži
- montáž zámečnických prvků v denitrifikační nádrži
- nátěry zámečnických konstrukcí v hrubém předčištění, výměna pororoštů, rozvody ZTI
- bourání otvoru pro vrata v objektu terciálního čištění + realizace dlažby
- montáž technologie v dosazovací nádrži a v jižní lince
- výkopové práce pro pokládku potrubí technologické vody

KD 19 (24.2.2022) - postup prací:
- práce na provizorním trubním propojení v terciálním čištění
- vázání výztuže v terciálním čištění + betonáž
- vyrovnávání stěn v terciálním čištění + obklady
- bourání podkladních vrstev v terciálním čištění
- příprava pro montáž potrubí z denitrifikace do terciálního čištění
- dokončovací práce na technologii v hrubém předčištění
- obklady a dlažby v hrubém předčištění
- montáž zámečnických konstrukcí v jižní lince (zábradlí, lávky)
- realizace železobetonové konstrukce (stěny) v denitrifikaci
- vázání armatury zhlaví stěn v denitrifikaci a žlabu z hrubého předčištění do denitrifikace
- přesun stávajících dmychadel do provizorní pozice, uvolnění prostoru pro nová dmychadla
- betonáže základů pro nová dmychadla, příprava otvorů pro vzduchotechniku
- zdění přizdívky z děrovaných cihel v dmychárně + zvuková izolace
- práce na potrubních rozvodech v jižní lince a denitrifikaci
- zahájení montáže technologie denitrifikace


KD 18 (27.1.2022) - postup prací:
- odstavení terciálního čištění (bubnové síto)
- provizorní trubní propojení v terciálním čištění
- vázání výztuže v terciálním čištění
- vyrovnávání stěn v terciálním čištění
- dokončovací práce na technologii v hrubém předčištění
- obklady a dlažby v hrubém předčištění
- montáž zámečnických konstrukcí v jižní lince (zábradlí, lávky)
- práce na potrubních rozvodech v jižní lince
- instalace trnů výztuže do stávající železobetonové monolitické konstrukce nádrže denitrifikace

KD 17 (7.1.2022) - postup prací:
- kompletace technologie v hrubém předčištění
- spouštění technologie v hrubém předčištění včetně nátoku a výtoku + proškolení obsluhy
- montáž zámečnických konstrukcí v jižní lince (zábradlí, lávky, cca 120 m)
- výmalby a omyvatelné nátěry v hrubém předčištění
- připojování potrubí separátoru písku
- práce v dešťové zdrži

KD 16 (17.12.2021) - postup prací:
- nový základ pro schodiště na biologickou linku
- jádrové vrty v jižní lince
- trasy elektro v objektu dílen, garáží a lisovny kalů + kompletace elektro
- stavební práce v objektu hrubého předčištění
- rozvaděče + koncové prvky v hrubém předčištění
- dokončování technologie + propojování potrubí v hrubém předčištění
- výmalba pod trasy rozvodů technologie v rozvodně a v hrubém předčištění

KD 15 (3.12.2021) - postup prací:
- stavební práce v objektu hrubého předčištění a připravenost objektu pro montáž technologií a rozvodů elektro
- sanační práce v objektu hrubého předčištění
- kompletace technologie dešťové zdrže
- jádrové vrty v jižní lince
- elektromontáže v objektu dílen, garáží a lisovny kalů

KD 14 (19.11.2021) - postup prací:
- betonáž zhlaví mezi jižní linkou a denitrifikací
- dokončení vyrovnání stěny v dosazovací nádrži (strana u dmychárny)
- demontáž starých česlí v objektu hrubého předčištění, provedení trubních provizorií na nátoku
- bourací práce v hrubém předčištění
- betonáž stěn žlabů v hrubém předčištění
- čistící a sanační práce v hrubém předčištění
- stavební práce v objektu hrubého předčištění
- montáž technologie dešťové zdrže
- jádrové vrty v jižní lince

KD 13 (5.11.2021) - postup prací:
- dokončení stěny 06b včetně zhlaví
- dokončení vyrovnávacího betonu v dosazovací nádrži + náběhy
- osazení repasované lávky dešťové zdrže
- vázaní armatury bednění pro zhlaví stěn mezi jižní linkou a denitrifikací
- sanační a čistící práce v nádrži denitrifikace
- vyrovnávání stěny v dosazovací nádrži (u dmychárny)
- stavební práce v objektu hrubého předčištění
- kompletace technologie dešťové zdrže

KD 12 (22.10.2021) - postup prací:
- stěna 06b (bez zhlaví)
- elektroinstalace pro deštovou zdrž
- odsekání starých zhlaví
- demontáže starého technologického vystrojení denitrifikace
- vázaní výztuže pro zhlaví stěn na jižní lince
- příprava pro vyrovnání stěny v dosazovací nádrži (stěna u dmychárny)
- bourání nadbytečných betonových patek v prostoru denitrifikace

KD 11 (8.10.2021) - postup prací:
- realizováno chemické hospodářství
- vyvázání výztuže stěny 06b po dilataci
- HTÚ v okolí chemického hospodářství
- provizoria pro odstavení denitrifikace
- vyčištěna denitrifikační nádrž

KD 10 (24.9.2021) - postup prací:
- chemické hospodářství – betonáže stěny
- základ pro nádrž na síran/chlorid
- jižní biologická linka – návoz armatury a bednění, přípravné práce pro realizaci výztuže
- vnitřní úpravy povrchů na terciálním čištění
- vnitřní úpravy omítek v hrubém předčištění

KD 09 (10.9.2021) - postup prací:
- monolity síranové/chloridové hospodářství – dno
- průběžné bourací a zednické práce v objektu hrubého předčištění
- dokončení garáže (místnost 01), příprava na odtrhové zkoušky

KD 08 (27.8.2021) - postup prací:
- stavební příprava pro osazení rozvaděčových skříní v rozvodně
- odstraňovaní nepotřebných rozvodů elektro z hrubého předčištění a terciálního čištění
- sanace vnitřku dešťové zdrže

KD 07 (13.8.2021) - postup prací:
- dokončena sanace jižní biologické linky
- odvoz mostu dešťové zdrže k repasi, opískování zdrže
- opískování vnějších stěn monobloku

KD 06 (30.7.2021) - postup prací:
- odstraňování asfaltové izolace z povrchu betonových konstrukcí, čištění stěn a dna monobloku tlakovou vodou, tryskání pískem – dokončeno
- bourací práce a příprava pro betonáž monolitických konstrukcí v prostoru nádrže pro síran/chlorid (zemní práce) – dokončeno
- příprava na přeložku potrubí vzduchu z dmychárny, demontáž technologie a sanaci deštové zdrže, monolitické konstrukce v jižní lince biologického čištění

KD 05 (16.7.2021) - postup prací:
- pokračování v demontáži zámečnických konstrukcí v jižní části monobloku – demontováno
- odstraňování asfaltové izolace z povrchu betonových konstrukcí, čištění stěn a dna monobloku tlakovou vodou, tryskání pískem
- provizorní přeložení vedení elektrických kabelů na zhlaví stěny monobloku + provizorní přemostění denitrifikace pro obsluhu
- stavební úpravy v dílnách 01 – opravy povrchů stěn
- dešťová zdrž vyřazena z provozu a vyčištěna

KD 04 (2.7.2021) - postup prací:
- pokračují demontáže plastových a ocelových prvků v jižní části monobloku + průběžné čerpání splavenin
- stavební úpravy v dílnách 01 – opravy omítek, přípravné práce pro stěrky podlah
- demontáže elektroinstalací v dílnách 01
- dočištění tlakovou vodou stěn a dna monobloku

KD 03 (18.6.2021) - postup prací:
- demontáže plexiskel a zámečnických prvků v prostoru monobloku (jižní biologická linka)

KD 02 (4.6.2021) - postup prací od minulého KD:
- vybudováno částečně zařízení staveniště – oplocení, zpevnění plochy, kancelář stavby, skladový kontejner

Kontrolní den 01 (21.5.2021) - postup prací od převzetí staveniště:
- prováděna příprava plochy pro zařízení staveniště – skrývka ornice na ploše


5.5.2021
Proběhlo protokolární předání staveniště zhotoviteli. Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř oficiálně začala.
 
28.4.2021
Společnost uzavřela Smlouvu o poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru s financující bankou rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, tj. společností Komerční banka, a.s.
 
27.4.2021
Společnost uzavřela Smlouvu o dílo se zhotovitelem rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, tj. společností „ČOV Jaroměř, OHL-BAK“ (sdružení OHL ŽS, a.s. + BAK stavební společnost, a.s.).
 
26.4.2021
Vypršela lhůta pro podání námitek, žádné námitky nebyly podány, nikdo se neodvolal.

7.4.2021
Rada města schválila, návazně na předchozí usnesení z 9.12.2020, předloženou smluvní dokumentaci na zajištění financování akce „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř“ dlouhodobým investičním úvěrem, se společností Komerční banka, a.s., a udělila jednateli pokyn smluvní dokumentaci podepsat a uzavřít s financující bankou smluvní vztah (po podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem).

7.4.2021
Rada města schválila výsledek otevřeného nadlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř", ve kterém ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila společnost "ČOV Jaroměř, OHL-BAK" (vedoucí společník: OHL ŽS, a.s., společník: BAK stavební společnost, a.s.), přičemž tento účastník splnil podmínky zadávacího řízení. Rada města dále schválila předloženou smluvní dokumentaci s vybraným zhotovitelem, tj. společností „ČOV Jaroměř, OHL-BAK“, na provedení díla „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř“ a udělila jednateli pokyn smluvní dokumentaci podepsat a uzavřít se zhotovitelem smluvní vztah (po uplynutí lhůty pro podání námitek proti oznámení o výběru dodavatele a po předložení veškerých dokumentů uvedených v zadávací dokumentaci jako podmínky pro uzavření smluvního vztahu).

21.1.2021
Bylo vypsáno otevřené nadlimitní zadávací řízení na výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř“. Projektový manažer zadávací řízení uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek ČR, v Evropském věstníku veřejných zakázek (TED), na profilu zadavatele a v systému NEN (Národní elektronický nástroj). Celé zadávací řízení běží elektronicky a je přísně transparentní. Lhůta pro podání nabídek je 26.2.2021 do 10:00 hodin.
 
9.12.2020
Rada města schválila výsledek poptávkového řízení na předložení nabídky investičního úvěru pro akci rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, ve kterém nejvýhodnější nabídku předložila Komerční banka, a.s., Praha. Rada města zároveň uložila jednateli MěVAK připravit potřebnou smluvní dokumentaci pro zajištění financování celé investice a předložit ji valné hromadě ke schválení, v souladu s výsledkem otevřeného zadávacího řízení na výběr dodavatele rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř.

29.9.2020
Společnost odsouhlasila finální verzi zadávací dokumentace a finální verzi závazného návrhu smlouvy o dílo (který bude součástí výběrového řízení). Projektový manažer návazně na to zaslal zadávací podmínky k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí; po získání kladného stanoviska ze SFŽP bude moci výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř začít.
 
22.9.2020
Společnost zaslala několika velkým renomovaným bankám v ČR poptávku na vypracování a předložení nezávazné indikativní nabídky investičního úvěru pro financování rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, jejímž cílem bylo získat aktuální porovnání bankovního trhu v segmentu poskytování dlouhodobých investičních úvěrů a vybrat nejvhodnější banku pro spolufinancování chystané investice.

3.7.2020
Projektant předal společnosti prováděcí projektovou dokumentaci. Návazně na to projektový manažer zahájil práce na přípravě zadávacích podmínek a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.

11.5.2020
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství, vydal stavební povolení.

18.2.2020
Projektant podal žádost o vydání stavebního povolení.
 
18.2.2020
Společnost uzavřela smlouvu o dílo se společností EKOEKO s.r.o. o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti pro rekonstrukci a modernizaci ČOV Jaroměř, na základě které bude vypracována prováděcí projektová dokumentace a zajištěn výkon autorského dozoru projektanta při přípravě a realizaci investice, včetně související inženýrské činnosti.
 
5.2.2020
Rada města schválila výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – vypracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“, kde nejvýhodnější nabídku předložil účastník EKOEKO s.r.o. České Budějovice, a udělila jednateli MěVAK pokyn uzavřít se společností EKOEKO s.r.o. příslušnou smlouvu o dílo.
 
2.1.2020
Projektový manažer vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – vypracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“, jehož cílem byl výběr projektanta pro další fázi přípravy a realizace investice, včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta při přípravě a realizaci investice.
 
7.11.2019
Projektant dokončil finální verzi dokumentace pro stavební povolení a zahájil související inženýrskou činnost, která vyústí v podání žádosti o vydání stavebního povolení.
 
4.11.2019
Stavební úřad vydal územní souhlas se souborem nadzemních provozních a podzemních staveb technického vybavení (územní souhlas byl vydán místo územního rozhodnutí).
 
10.9.2019
Projektant předal společnosti pracovní verzi dokumentace pro stavební povolení; finální verze dokumentace je vázána na vydání územního rozhodnutí.
 
10.6.2019
Projektant podal žádost o vydání územního rozhodnutí.
 
31.1.2019
Projektant předal společnosti projektovou dokumentaci pro územní řízení a zahájil související inženýrskou činnost, která vyústí v podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.
 
5.9.2018
Společnost uzavřela smlouvu o dílo se společností EKOEKO s.r.o. o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti pro rekonstrukci a modernizaci ČOV Jaroměř, v rámci které bude vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a podána žádost o vydání územního rozhodnutí, a dále vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a podána žádost o vydání stavebního povolení, včetně související inženýrské činnosti.
 
29.8.2018
Rada města schválila výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – zpracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti“, kde nejvýhodnější nabídku předložil účastník EKOEKO s.r.o. České Budějovice, a udělila jednateli MěVAK pokyn uzavřít se společností EKOEKO s.r.o. příslušnou smlouvu o dílo.
 
6.8.2018
Projektový manažer vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – zpracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti“, jehož cílem byl výběr projektanta pro územní rozhodnutí a stavební povolení celé akce.
 
18.7.2018
Společnost uzavřela veřejnoprávní smlouvu mezi MěVAK a městem Jaroměř o poskytnutí dotace.
 
18.7.2018
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu mezi MěVAK a městem Jaroměř o poskytnutí dotace a udělila jednateli MěVAK pokyn tuto veřejnoprávní smlouvu podepsat.
 
26.6.2018
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi MěVAK a městem Jaroměř o poskytnutí dotace 3,5 mil.Kč na úhradu části nákladů, souvisejících se zajišťováním a prováděním rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř; dotace by měla pokrýt významnou část nákladů na inženýrskou činnost.
 
25.6.2018
Společnost uzavřela příkazní smlouvu se společností DABONA s.r.o. na zajištění činností projektového manažera rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř.
 
13.6.2018
Rada města schválila výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – projektový manažer“, kde nejvýhodnější nabídku předložil účastník DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, a udělila jednateli MěVAK pokyn uzavřít se společností DABONA s.r.o. příslušnou příkazní smlouvu.
 
17.5.2018
Společnost podala žádost městu Jaroměř o poskytnutí dotace 3,5 mil.Kč na úhradu části nákladů, souvisejících se zajišťováním a prováděním rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř; tato dotace by měla pokrýt významnou část nákladů na inženýrskou činnost.
 
15.5.2018
Společnost vyhlásila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř – projektový manažer“, jehož cílem byl výběr projektového manažera, který kompletně „na klíč“ celou akci bude administrovat.
 
2.5.2018
Rada města vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva města ze 17.4.2018 a udělila jednateli MěVAK pokyn zajistit nezbytné kroky k naplnění záměru provést realizaci kompletní rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř prostřednictvím společnosti MěVAK.
 
17.4.2018
Zastupitelstvo města Jaroměře schválilo záměr provést realizaci kompletní rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř prostřednictvím společnosti Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř (dále též společnost, resp. MěVAK) a uložilo Radě města zajistit nezbytné kroky k naplnění tohoto záměru.
 
.
.

Jak hodnotíte naše internetové stránky?

velmi pozitivně (60 | 47%)
neutrálně (8 | 6%)
daly by se vylepšit (60 | 47%)

Návštěvnost

Obchodní firma: Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř

Datum vzniku a zápisu: 1.1.1997.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10874 (výpis z obchodního rejstříku viz odkaz níže).
Předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací, zemní práce, koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej.
IČ: 252 60 952, DIČ: CZ25260952
Sídlo: 5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov
Datová schránka: t5kmcvr
Statutární orgán - jednatel: Ing. Jan Karpíšek
Společník: Město Jaroměř, IČ 002 72 728, obchodní podíl 100%.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one