Aktuality
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022
Do sekce „Výroční zprávy“ byla vložena Výroční zpráva za rok 2022. Najdete ji také v červnovém čísle Zpravodaje města Jaroměře.
V Jaroměři, 1.6.2023===================


UPOZORNĚNÍ – NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
Před nadcházející letní sezónou bychom opět rádi upozornili majitele bazénů na následující skutečnosti:


- veřejná vodovodní síť není primárně určená a dimenzovaná na napouštění bazénů;
- napouštěním bazénů během dne dochází k velkým odběrům vody v krátkém časovém rozmezí, což způsobuje prudké kolísání tlaku ve vodovodní síti, uvolnění železitých usazenin v potrubí a tím zakalení vody, a to nejen v dané lokalitě, ale často i v lokalitách sousedních;
- na samotném odběrném místě při napouštění bazénu kvůli vysokému proudu a tlaku vody v trubkách domovního rozvodu může dojít k uvolnění nečistot z domovního rozvodu nebo z celé vodovodní přípojky, takže pokud budete napouštět bazén plným proudem a plným tlakem, velmi pravděpodobně si tím pročistíte svoji vodovodní přípojku a svůj domovní rozvod vody přímo do vašeho bazénu;
- navíc může dojít k poklesu tlaku ve zbytku sítě, tedy jak u vás v jiné části vašeho domu, tak u vašich sousedů.


ŽÁDÁME PROTO MAJITELE BAZÉNŮ – POKUD SE ROZHODNETE PRO NAPOUŠTĚNÍ VAŠEHO BAZÉNU Z VEŘEJNÉ VODOVODNÍ SÍTĚ, NAPOUŠTĚJTE POMALÝM PROUDEM VODY (MAXIMÁLNĚ NA TŘETINOVÝ PRŮTOK), A TO POUZE V NOCI, MIMO ODBĚROVOU ŠPIČKU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ VÝŠE UVEDENÉ NEGATIVNÍ JEVY.


Děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním odběratelům vody.
V Jaroměři, 12.5.2023


===================


ZASÍLÁNÍ A PLACENÍ FAKTUR
  Rok od roku přichází do pokladny společnosti platit hotovostí méně osob. Pro ilustraci, mezi lety 2018 a 2022 byly roční počty osob platících v pokladně následující: 273-216-124-107-90. Trend je jednoznačně klesající, placení hotovostí je na ústupu, lidé přecházejí na jednodušší a pohodlnější způsoby placení.
 
Pohodlným způsobem zaplacení faktury je platba prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví, kdy odběratel v počítači nebo telefonu provede úhradu přímo on-line. Využije-li zároveň QR-kód, uvedený na faktuře, zabere platba jen několik vteřin. Kromě toho, že je tento způsob placení pohodlný, je také velmi jednoduchý, rychlý a nic nestojí. Proto tímto způsobem platí vodné-stočné většina našich odběratelů.
   Z výše uvedených důvodů byl v uplynulých letech postupně redukován provoz pokladny, a to z někdejších 5 dnů v týdnu (praxe do roku 2014) až na současné 2 dny v měsíci (poslední pondělí a středa v měsíci). Pokladna má dnes jasně daný časový rámec, takže naše účetní a pokladní v jedné osobě má čas pro výkon důležitějších a pracnějších účetních agend a povinností (kterých mimochodem za poslední roky velmi přibylo).
  Další pohodlnou záležitostí je možnost dostávat faktury e-mailem. Na tento způsob zasílání faktur přechází stále více našich odběratelů, má oproti zasílání klasickou poštou pro obě strany řadu výhod. Těmi největšími jsou:
   - okamžité doručení faktury odběrateli,
   - vyloučení možnosti ztráty papírové faktury cestou do schránky odběratele,
   - úspora nákladů;
   - šetrnost k životnímu prostředí díky snížení spotřeby papíru, obálek, tonerů, elektřiny, pohonných hmot atd.
  Při zasílání faktur e-mailem odpadají náklady na nákup papíru, obálek, tonerů, náklady na tisk faktur a jejich balení do obálek, na manipulaci a převoz zásilek na poštu, v neposlední řadě náklady na samotnou poštovní službu, protože základní cena České pošty za obyčejný dopis je momentálně 23 Kč při ekonomickém (= běžném) zaslání nebo 30 Kč při prioritním (= rychlém) zaslání.
 Máte-li tedy zájem o zasílání faktur e-mailem, napište nám na info@mevakjar.cz nebo kontaktujte přímo oddělení fakturace. Nezáleží na tom, jste-li právnická osoba (firma, společnost, OSVČ, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo apod.) nebo fyzická osoba (běžný konečný odběratel např. v rodinném domě apod.), příští faktura za vodné-stočné už Vám může přijít touto rychlou cestou.
V Jaroměři, 2.5.2023===================


UPOZORNĚNÍ PRO STÁVAJÍCÍ ODBĚRATELE - UZAVÍRÁNÍ NOVÝCH SMLUV
  Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ZVK) ukládá všem provozovatelům vodovodů a kanalizací povinnost nejpozději do 1.1.2024 uvést smlouvy s odběrateli do souladu s §8 odst. 16 a 17 ZVK.

   Z uvedeného důvodu budeme postupně oslovovat stávající odběratele k podpisu nové smlouvy, a to průběžně až do konce roku 2023. Více informací obdržíte na tel. 491 813 006 nebo e-mailu: hana.novotna@mevakjar.cz .
V Jaroměři, 28.4.2023


===================


VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2023
  Valná hromada společnosti Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř dne 14.12.2022 schválila cenu vodného a stočného pro rok 2023. Od 1.1.2023 činí cena vodného 36,80 Kč/m3 a stočného 48,20 Kč/m3. Celková cena vody v Jaroměři od 1. ledna 2023 činí 85,00 Kč/m3.
   Hlavní důvody navýšení jsou následující. Je to jednak vysoký meziroční růst cen elektřiny, dále pak pohonných hmot, materiálů, chemických surovin, náhradních dílů, oprav a dalších nákladů, které vstupují do ceny vody, to vše v řádu vyšších desítek procent, v případě elektřiny – i přes zastropování ceny – bohužel v řádu více než sta procent. A dále je to rekonstrukce a modernizace Čistírny odpadních vod Jaroměř, dokončená v prosinci 2022 nákladem téměř 100 mil.Kč bez DPH, která byla plně financována dlouhodobým investičním úvěrem a společnost ho bude příštích 18 let splácet.
   V porovnání s vysokými nárůsty cen elektřiny a plynu je zvýšení ceny vody v Jaroměři méně razantní. Rozdíl v ceně činí 24,10 Kč/m3, což při průměrné spotřebě vody 90 litrů na osobu a den představuje dopad 66 Kč na jednu osobu v běžné domácnosti měsíčně. Pro úplnost uvádíme, že rekonstrukce a modernizace Čistírny odpadních vod se ve zvýšení ceny promítá částkou 10 Kč/m3; bez tohoto vlivu by cena vody stoupla o 14 Kč/m3.
  A ještě jedno porovnání. Průměrná cena vody v ČR v roce 2022 byla 97,50 Kč/m3, v roce 2023 bude pravděpodobně atakovat hranici 120 Kč/m3. Zdejší cena vody je tedy hluboko pod celorepublikovým průměrem a je stále jednou z nejnižších v rámci celé ČR. Mimo jiné i díky tomu, že město Jaroměř, na rozdíl od řady jiných měst, se v minulosti nedalo zlákat nabídkami zahraničních vodárenských společností a ponechalo si veškerou vodárenskou infrastrukturu ve svém majetku. Více informací o cenách vody v jiných městech a obcích ČR najdete například na stránkách Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR (www.sovak.cz).
V Jaroměři, 15.12.2022===================


DLOUHODOBÝ SRÁŽKOVÝ NORMÁL
  S účinností od 1.4.2014 se vypočítává množství srážkových vod odvedených do kanalizace s povinným použitím tzv. srážkového normálu. V souladu s vyhláškou č. 48/2014 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění, se s účinností od 1.4.2014 množství srážkových vod vypočítává podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 vyhlášky, na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážky odváděny do kanalizace, a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č. 16 této vyhlášky.
  Srážkový normál (roční) vyjadřuje dlouhodobý roční průměrný úhrn srážek za určité období pro určitou lokalitu. Platnost dlouhodobého srážkového normálu je vždy 30 let, přičemž dlouhodobý srážkový normál z let 1961–1990 (623 mm) platil pro roky 1991–2020, rozhodnutím Ministerstva zemědělství byla jeho platnost prodloužena až do konce roku 2021.
  V listopadu 2021 sdělil Český hydrometeorologický ústav, že dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek za období let 1991-2020 pro lokalitu provozovatele Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř je 597 mm, pro roky 2022-2050 tedy platí nově tato hodnota. Faktury budou odběratelům vystavovány v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by bylo nutno v tuto chvíli uzavírat dodatky ke smlouvám. Výpočet je upraven podle §31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
  Bliižší informace můžete získat na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR (www.mze.cz).
V Jaroměři 1.2.2022