Možnosti podání žádosti o vyjádření ke stavbám a existenci inženýrských sítí

  • Poštou na adresu: MěVaK Jaroměř, a. s., 5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov
  • Elektronicky na adresu: ivan.hejna@mevakjar.cz  nebo info@mevakjar.cz  s vyplněným formulářem
  • Osobní doručení v sídle společnosti - 5. května 148, Jaroměř-Josefov
  • Telefonní spojení je 497 487 730, oddělení vyjadřování ke stavbám

Náležitosti žádosti o vyjádření inženýrských sítí

  • základní údaje: žadatel, stavebník, důvod žádosti (informativní zákres sítí, vyjádření pro územní řízení, vyjádření pro stavební řízení, atd.)
  • lokalizace stavby: katastrální území, parcelní číslo pozemku
  • jednoduchá projektová dokumentace
  • jako žádost využijte formulář uvedený zde pod tlačítkem

Minimální rozsah projektové dokumentace vodovodní a kanalizační přípojky

 • situace se zákresem navržené trasy přípojky a vyznačením ostatních podzemních sítí
  • technický popis a výpis použitého materiálu
  • respektování podmínek Měvak Jaroměř(souběhy, křížení, výškové uložení)
  • kapacita přípojky – výpočet odebíraného množství pitné vody a vypouštěného množství odpadních vod
  • podélný profil přípojky (jen u kanalizačních přípojek)