Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

I. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ODBĚRATELÉ
Informace o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci plnění smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, naleznete v Obchodních podmínkách.

 II. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – DODAVATELÉ MATERIÁLŮ, PRACÍ, SLUŽEB apod.
1. Pokud uzavřete smluvní vztah se společností Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř ohledně dodávky materiálu, prací, služeb apod., společnost jako správce osobních údajů, uchovává Vaše osobní údaje – titul, jméno a příjmení jednající osoby, obchodní firma - název společnosti, IČ, DIČ, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,
a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (zpracování nezbytné pro splnění smlouvy) a čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení (je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce).

2. Společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou – poskytovatel softwaru Orsoft Open Standard, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po společnosti informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
- vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


 III. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ
1. Společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, se sídlem 5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10874, IČ 252 60 952, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), zpracovává po zaslání Vašeho životopisu Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, podobizna, občanství, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti či další informace v životopisu uvedené,

a to za účelem výběru uchazeče o vypsanou pracovní pozici a jeho případného kontaktování. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budou společností Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř zpracovávány do doby výběru uchazeče a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání pracovněprávního poměru, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší.

2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IV. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
1. Společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, se sídlem 5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10874, IČ 252 60 952, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), zpracovává v rámci kontaktního formuláře Vaše následující osobní údaje – e-mailová adresa, IP adresa, dotaz, případně další údaje týkající se Vaší osoby uvedené ve Vašem dotazu,

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na Vámi položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů).

2. Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi Vámi a společností.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i zpracovatelé, zejména poskytovatelé zpracovatelských softwarů či služeb, jejichž služby společnost může ke zprostředkování kontaktního formuláře využívat, ale které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.